Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:
- liceum ogólnokształcące
- technikum
- branżowa szkoła I i II stopnia - Kształcenie w szkole branżowej I i II stopnia

Terminy rekrutacji

Szkoła prowadzi elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych.

1. Od 08.05.2017r. do 09.06.2017r.
Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie danych oraz wybór preferencji (wybór szkoły ponadgimnazjalnej oraz klasy). Następnie kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych objęci elektronicznym system rekrutacji drukują podania pobrane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego i podpisane przez nich oraz ich rodziców / opiekunów zanoszą do szkoły ponadgimnazjalnej, którą wybrali jako szkołę pierwszego wyboru (w naszej szkole przychodzą do punktu rekrutacyjnego, który znajduje się w bibliotece szkolnej). Szkoła ponadgimnazjalna pierwszego wyboru weryfikuje podania kandydatów. Kandydaci z gimnazjów spoza systemu rejestracji elektronicznej dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru (przychodzą w naszej szkole do wyznaczonego punktu rekrutacyjnego, który znajduje się w sekretariacie): drukują podanie, które podpisują rodzice / prawni opiekunowie i składają je w szkole. Szkoła pierwszego wyboru wprowadza dane do Centralnej Bazy Danych.

2. Od 23.06.2017r. do 27.06.2017r. do godz. 15.00
Kandydaci dostarczają dokumenty potwierdzające osiągnięcia do szkół pierwszego wyboru (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

3. Od 23.06.2017r. do 30.06.2017r.
Weryfikacja przez szkoły ponadgimnazjalne wprowadzonych danych i porządkowanie list zakwalifikowanych do przyjęcia.

4. 30.06.2017r. do godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5. Od 30.06.2017r. do 05.07.2017r. do godz. 14.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

6. 07.07.2017r. do godz. 10.00
Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej - branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2017/2018 na terenie województwa podkarpackiego

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły powinien złożyć:
- podanie wydrukowane w formie elektronicznej w internetowym systemie rekrutacyjnym. Kandydaci z gimnazjów spoza systemu rejestracji elektronicznej dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru: drukują podanie, które podpisują rodzice/prawni opiekunowie i składają je w szkole. Szkoła pierwszego wyboru wprowadza dane do Centralnej Bazy Danych;
- świadectwo ukończenia gimnazjum;
- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
- dwa zdjęcia;
- kartę zdrowia wraz z numerem PESEL;
- ewentualne zaświadczenia z poradni specjalistycznej;Zasady przeliczania na punkty wyniku egzaminu gimnazjalnego, ocen i innych osiągnięć kandydata.

O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 "BUDOWLANKA" w Tarnobrzegu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów.
O przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:
1. Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Sumaryczny wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z:
- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych
- języka obcego mnoży się przez 0,2.
Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.
2. Oceny na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego (najwyższa ocena spośród języków obcych nowożytnych ujętych na świadectwie jako obowiązkowe) oraz z jednego przedmiotu spośród następujących przedmiotów: historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, z którego uzyskał najwyższą ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjumTabela przeliczania ocen na punkty:
1. celujący 20 punktów
2. bardzo dobry 16 punktów
3. dobry 12 punktów
4. dostateczny 8 punktów
5. dopuszczający 2 punkty
3. Liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów.
4. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w następujący sposób:
1) z języka polskiego, matematyki :
a) celujący - 20 punktów,
b) bardzo dobry - 16 punktów,
c) dobry - 12 punktów,
d) dostateczny - 8 punktów
e) dopuszczający - 2 punkty.
2) z historii i wiedzy o społeczeństwie:
a) celujący - 20 punktów,
b) bardzo dobry - 16 punktów,
c) dobry - 12 punktów,
d) dostateczny - 8 punktów,
e) dopuszczający - 2 punkty
Liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.
3) z biologii, geografii, fizyki i chemii:
a) celujący - 20 punktów,
b) bardzo dobry - 16 punktów,
c) dobry - 12 punktów,
d) dostateczny - 8 punktów
e) dopuszczający - 2 punkty.
Liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.
4) z języka obcego nowożytnego:
a) celujący - 8 punktów,
b) bardzo dobry - 6 punktów,
c) dobry - 4 punkty,
d) dostateczny - 2 punkty
e) dopuszczający - 0,5 punktu.
5. Liczbę punktów za uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorium oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 punktów
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów.
6. Liczbę punktów za uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 3 punkty.
7. Liczbę punktów za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 4 i 5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym- 4 punkty
b) krajowym- 3 punkty
c) wojewódzkim- 2 punkty
d) powiatowym- 1 punkt.
Ustala się miejsca uznane za wysokie dla zwodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:
1) o zasięgu międzynarodowym - miejsca 1 -5,
2) o zasięgu krajowym - miejsca 1 -3,
3) o zasięgu wojewódzkim - miejsca 1-3,
4) o zasięgu powiatowym - miejsca 1-3,
nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem na podstawie regulaminów tych zawodów (konkursów).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 13.
Dotyczy to:
I. Olimpiad przedmiotowych dla uczniów gimnazjum:
1. Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów
2. Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów
3. Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
II. Konkursów przedmiotowych obejmujących i poszerzających treści podstawy programowej jednego przedmiotu o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum
1. Konkurs polonistyczny.
2. Konkurs historyczny.
3. Konkurs chemiczny.
4. Konkurs biologiczny.
5. Konkurs geograficzny.
6. Konkurs matematyczny.
7. Konkurs fizyczny.
8. Konkurs informatyczny.
9. Konkurs języka angielskiego.
10. Konkurs języka francuskiego.
11. Konkurs języka niemieckiego.
12. Konkurs języka ukraińskiego.
13. Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.
III. Konkursów tematycznych realizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:
1. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II dla uczniów gimnazjów - "Papież Słowianin".
2. Ogólnopolska olimpiada "Myśli Jana Pawła II".
3. Ogólnopolski konkurs tematyczny "Losy Bliskich i Losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989".
4. Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego wlatach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów".
5. Konkurs wiedzy o Chorwacji.
IV. Eliminacje do XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z tematem przewodnim "Miejsca pamięci - materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości".
Dla eliminacji do XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, ustala się jako miejsca uznane za wysokie - zakwalifikowanie się do udziału w sesji.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.
8. Liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.

9.Przy przyjmowaniu do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku równej liczby punktów uzyskanych w procesie kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
1) Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
2) Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3) ocena zachowania
4) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego
5) średnia z przedmiotów obowiązkowych
6) ocena z języka polskiego
7) ocena z języka obcego


Kierunki kształcenia
DZIENNIK ELEKTRONICZNYPrenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"

Moje finanse dla szkoły KONKURS

ODDAJ GŁOS


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS